El Govern de Gandia aconseguix el major romanent de tresoreria de la seua història

L’alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, acompanyat pel delegat d’Economia i Hisenda, Salvador Gregori, han comparegut en roda de premsa per a donar compte de la liquidació del pressupost del 2022. Durant la roda de premsa s’han abordat diversos indicadors com ara el romanent de tresoreria, l’estalvi net, l’estabilitat pressupostària, la relació de deute, el període mitjà de pagament a proveïdors i la gestió eficient del de la tresoreria municipal.

Quant al romanent, tal com s’havia avançat, aquest ascendeix a 25,1 milions d’euros, la qual cosa suposa el major romanent que mai hi ha hagut a Gandia.
Prieto ha volgut recordar que s’ha passat de 43,1 milions d’euros en negatiu durant 2015 a 25,1 milions en positiu enguany. Un canvi de 78 milions en huit anys. “Tot això ho hem aconseguit malgrat afrontar una pandèmia i una guerra a Europa i ho hem fet amb ordre, rigor i capacitat mentre ajudem a les famílies mentre invertim a la ciutat”.

Estalvi Net
És l’indicador determina la capacitat de bregar amb l’ATA, l’anualitat teòrica de la depreciació, la magnitud que valora si una administració té suficients estalvis pressupostaris per a pagar el deute que es requereix durant tot un exercici. Per primera vegada en la història, aquest indicador no ha estat en roig. “Això mostra que podem bregar amb els nostres compromisos futurs per a pagar el deute quan es requereix de manera obligatòria i no com abans que es feia a través de contribucions voluntàries”.
Específicament, l’estalvi brut de l’any 2022 va ser de 22,84 milions d’euros, mentre quel’ATA ascendeix a 21,76 milions. Per tant, existeix encara un marge d’1,08 milions més per a complir amb les obligacions financeres teòriques. L’alcalde ha recordat que aquest mateix indicador en 2015 era de -15,1 milions d’euros. “Aquesta xifra indica que l’Ajuntament de Gandia té pulmó i oxigen propi per a complir les seues obligacions”.

Estabilitat del pressupost
És un altre indicador que s’obté de la diferència entre l’ingrés i les despeses no financeres (capítols 1 a 7) de l’execució del pressupost.
En l’informe de la intervenció municipal, l’estabilitat del pressupost per a l’any 2022 és de 14,3 milions d’euros en positiu. “Estem davant una altra xifra excel·lent, sobre tots si la comparem amb la de 2015 on es va tancar l’exercici amb -3,2 milions d’euros”.

Ràtio de deute
Aquest indicador relaciona el màxim de deute financer que una corporació local pot haver basat en l’ingrés actual (capítols 1 a 5). El límit legal establit és del 110%.
La millora des de 2015 és molt substancial com a resultat del sanejament de les finances municipals, ja que en 2015 la xifra ascendia a 277% i ara s’ha situat en 185,7% per damunt del límit. “És veritat que ens queda un llarg camí, però aquest govern té el curs financer establit i el que semblava una utopia fa uns anys, ara es pot veure com un camí marcat per a aconseguir-lo. Ens queden pocs exercicis pressupostaris perquè aquest Ajuntament normalitze aquest indicador”.

Període Mitjà de pagament a proveïdors
En vista de l’informe de la intervenció municipal, 2022 es tanca amb un pagament mitjà a proveïdors de 14,72 dies. “Un altre gran indicador. Aquesta va ser una de les primeres prioritats que vam tindre quan vam accedir al govern. El millor paper del consistori és ajudar a generar riquesa i oportunitats per a les nostres empreses era pagar les factures en termini i forma perquè pogueren consolidar-se.

Finalment, l’alcalde ha explicat que des del departament d’Economia i Hisenda i, gràcies als estalvis existents, s’ha realitzat una licitació pública només dirigida a les institucions financeres, que permet obtindre al consistori un rendiment del 2,5% per any de les conegudes com a ‘puntes financeres’. Aquest depòsit permet recuperar la quantitat invertida en el moment en què siga necessari, però mentre no ho és, el rendiment mensual és de 25.000 €, la qual cosa suposa un ingrés addicional per a continuar millorant la tresoreria municipal.

Per a finalitzar, Salvador Gregori ha afirmat que “amb aquestes xifres en el Ministeri d’Hisenda estaran satisfets i sabran que l’autorització que ens van donar enguany per a abaixar els impostos ha sigut encertada” “Els números no es poden discutir, les xifres no enganyen, es comproven. La Intervenció Municipal avala totes les dades que hui hem explicat i creiem que comencem a veure la llum a final del túnel després de molts anys de rigor i serietat financera gràcies a una voluntat política que ha apostat per la direcció correcta”.