El PP acaba la legislatura sense atrevir-se a aprovar els comptes anuals de l’empresa pública

No deixa de ser paradoxal que hui mateix, quan se celebra l’últim ple de la legislatura per a aprovar les actes de les últimes sessions, queden sense ni tan sols formular els comptes de la principal mercantil pública. S’estan incomplint la Llei de Societats de Capital que obliga a formular els comptes anuals de l’exercici 2014 en el primer trimestre de 2015 i a la seua aprovació en el primer semestre de cada any. Ni una ni una altra premissa s’ha complit. Les conseqüències, segons l’article 283, són les següents:

Article 283. Règim sancionador.

  1. 1.    L’incompliment per l’òrgan d’administració de l’obligació de dipositar, dins del termini establit, els documents al fet que es refereix aquest capítol, també donarà lloc a la imposició a la societat d’una multa per import d’1.200 a 60.000 euros per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, prèvia instrucció d’expedient conforme al procediment establit reglamentàriament, d’acord amb el que es disposa en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  2. 2.    Quan la societat o, si escau, el grup de societats tinga un volum de facturació anual superior a 6.000.000 euros el límit de la multa per a cada any de retard s’elevarà a 300.000 euros.
  3. 3.    La sanció a imposar es determinarà atenent a la dimensió de la societat, en funció de l’import total de les partides de l’actiu i de la seua xifra de vendes, referits tots dos dades a l’últim exercici declarat a l’Administració tributària. Aquestes dades hauran de ser facilitats a l’instructor per la societat; el seu incompliment es considerarà a l’efecte de la determinació de la sanció. En el supòsit de no disposar d’aquestes dades, la quantia de la sanció es fixarà d’acord amb la seua xifra de capital social, que a aquest efecte se sol·licitarà del Registre Mercantil corresponent.
  4. 4.    En el cas que els documents al fet que es refereix aquest capítol hagueren sigut dipositats amb anterioritat a la iniciació del procediment sancionador, la sanció s’imposarà en el seu grau mínim i reduïda en un cinquanta per cent.
  5. 5.    Les infraccions al fet que es refereix aquest article prescriuran als tres anys.

Volem recordar que, fa quatre anys, els socialistes vam complir amb la llei en convocar el govern en funcions junta general i van aprovar els comptes. Els socialistes exigim explicacions de perquè no es formulen i s’aproven els comptes ja que aboca a una situació insostenible en ser una nova corporació, on el PP no comptarà amb majoria absoluta, la que traga avance els comptes. Sospitem que les possibles repercussions patrimonials siga la raó per la qual no s’atreveix a aprovar els comptes de 2014.

Per al regidor socialista Vicent Mascarell, “si el PP amb majoria absoluta ha sigut incapaç d’aprovar els pressupostos municipals i els comptes de l’empresa pública, com va a aconseguir-ho sense esta majoria? Entenem que la situació econòmica deu ser tan nefasta que ni els causants de la mateixa s’atreveixen a revelar-la”.