Gandia estalviarà un 20% en la factura elèctrica dels edificis públics

Gandia 3 de maig 2016.- El portaveu del govern de Gandia, Jose Manuel Prieto, ha comparegut en roda de premsa per informar de sengles acords presos durant la Junta de govern.

Jose Manuel Prieto ha destacat que bona part de la feina de l’actual executiu exigeix estalviar costos en determinats serveis fonamentals per millorar el funcionament de l’administració i del servei eficient que volem prestar a la ciutadania en un moment econòmicament complicat per a l’Ajuntament de Gandia. Ja vam dir que en la mesura de les nostres possibilitats, els ajustos els faríem en l’administració per evitar més càrregues als ciutadans.

El primer d’ells, s’emmarca dins de l’adhesió de l’Ajuntament de Gandia a la Central de Compres de la Diputació Provincial de València, a fi d’aconseguir una millora en la tarifa que els consistoris paguen pel subministrament d’energia i llum. Aquests acords preveuen l’enllumenat públic i el subministrament d’energia als edificis de titularitat municipal.

Pel que fa a l’enllumenat públic, el contracte va recaure en ALISEA i ja està provocant un estalvi econòmic al consistori més de disminuir l’impacte que causa la ciutat sobre el seu entorn.

Pel que fa al subministrament d’energia elèctrica als edificis municipals, Prieto ha informat que per decret de 26 de gener de 2016 del President de la Diputació de València, s’ha adjudicat la condició de proveïdor de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica als organismes adherits a la Central de Compres, a favor d’Iberdrola i Gas Natural Serveis.

Amb aquest nou marc, que arriba fins al 2018, l’Ajuntament de Gandia ha pogut negociar amb els dos comercialitzadors dins de la línia de gestió que es posa en marxa des de l’actual govern.

L’objectiu és millorar els contractes existents per tal de reduir els imports de les factures del subministrament de la llum dels edificis municipals.

D’aquesta manera, s’ha aconseguit una rebaixa del 20% de la factura elèctrica fet que suposa un estalvi de més de 200.000 € anuals. És una bona notícia que hui puguem anunciar un estalvi econòmic que no afectarà de cap manera al servei que es prestava.

D’altra banda, la Junta de Govern celebrada ahir, també va acordar sotmetre a informació pública el Conveni d’electrificació per a la zona d’equipaments privats platja de Gandia entre l’Ajuntament i Iberdrola SAU. Es tracta d’un pas més en el desenvolupament d’aquest sector que permetrà la instal·lació d’empreses destinades al sector terciari i que esperem solucione bona part dels problemes que determinades activitats provoquen a la platja de Gandia, sobretot a l’estiu, ha afirmat el portaveu del govern.

La petició previsible de subministrament d’energia elèctrica, segons usos i volumetries aprovats és de 6.113,77 kw. Amb aquesta finalitat, el projecte contempla la instal·lació d’una sèrie de línies de mitja tensió subterrànies que connectaran amb les ja existents i que garantiran el subministrament necessari a la zona. Tot això, es realitzarà tenint en compte que les accions a executar no afectaran la xarxa Natura 2000 per al que s’ha elaborat un projecte de repercussions sobre la zona afectada i sol·licitat un informe al Servei d’Espais Naturals de la Generalitat Valenciana. D’aquesta manera garantim que la il·luminació no tindrà impacte en la zona de la Marjal, va declarar Prieto qui ha afegit que els veïns i propietaris de la zona afectada s’estalviaran prop de 600.000 € en quotes d’urbanització.

D’aquesta manera, ja s’ha posat en marxa el procés per inserir el corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València, al tauler d’anuncis municipal i la web del consistori. Els afectats podran presentar al·legacions en el termini de 30 dies hàbils.

A més, la resolució també es remetrà als propietaris de terrenys afectats mitjançant una notificació individualitzada.