Gandia posa en marxa el Registre Públic de Demandants d’habitatge protegit

La regidora d’Habitatge i Regeneració Urbana, Amparo Victoria, ha informat que demà, 10 de març, s’inicia el funcionament del registre de demandants d’habitatge de titularitat municipal de protecció pública de Gandia. Es tracta d’un fitxer municipal i de caràcter públic, destinat al tractament de dades que faciliten l’organització de la demanda i adjudicació d’habitatge protegit, gestionat per l’Oficina Municipal d’Habitatge de l’Ajuntament de Gandia. A tal efecte, ens constituirà una Comissió de Baremació dues vegades a l’any.

Victoria ha recordat que Gandia, en l’actualitat, disposa d’una important demanda d’habitatge de protecció pública per part de la ciutadania, destinada especialment a lloguer en lloc de règim en propietat pel que, en el marc d’este nou registre públic, està previst que es beneficien famílies inscrites en la borsa de demandants del Consistori. “Per a totes les Administracions és una obligació facilitar l’accés a un habitatge digne, sobretot en estos temps tan difícils que estem vivint on hem de fixar la nostra atenció en els col·lectius més vulnerables que necessiten un habitatge”, ha assenyalat.

Per a poder inscriure’s en este Registre de Demandants s’haurà de ser veí de la ciutat de Gandia, presentant una instància de sol·licitud per persona, per grup de persones (amb independència de la seua vinculació o parentiu) o unitat familiar, en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Gandia.

L’edil socialista també ha remarcat que “l’habitatge és una qüestió prioritària per al Govern de Gandia. És un dret constitucional que hem de garantir entre totes i tots. Però, a més, hem de ser capaços de convertir-lo en un dret real. Així, la nostra principal meta és facilitar l’accés a un habitatge accessible i digne a qui més ho necessite”.

Els principals requisits són disposar d’ingressos familiars anuals, ponderats pels coeficients correctors, que no han de superar 4,5 vegades l’Indicador Públic de Rendes d’Efectes Múltiples (IPREM); tindre uns ingressos familiars mínims destinant, com a màxim, el 30% dels ingressos nets al pagament de rebut del lloguer (renda, més despeses de comunitat més impostos municipals); l’arrendament no ha de suposar més del 30% dels ingressos acreditats de la unitat de convivència; no mantenir deutes pendents amb l’Ajuntament de Gandia per impagament de lloguer o altres conceptes derivats d’anteriors contractes d’arrendament d’habitatges de propietat municipal; indicar el nombre de dormitoris de l’habitatge que es demanda i si hi ha necessitat d’habitatge adaptat, en el seu cas.

Com a documentació obligatòria es deurà presentar una sol·licitud responsable de no ser titulars en ple domini o dret real d’ús sobre un altre habitatge en tot el territori nacional i que es complixen tots els requisits regulats en el procediment per a ser demandant, així com una autorització d’accés a dades personals.