Habitatge posa en marxa subvencions municipals per a obtindre l’Informe d’Avaluació d’Edificis

Dins de l’estratègia en habitatge desenvolupada per l’Ajuntament de Gandia, per tal d’incentivar la rehabilitació d’edificis i habitatges amb l’objectiu d’aconseguir que la ciutadania puga accedir i gaudir d’un habitatge digne, entre d’altres, s’executen distintes accions encaminades a aprofundir en el coneixement de les condicions d’accessibilitat, eficiència energètica i estat de conservació del parc immobiliari existent. Una d’estes accions és l’obtenció de l’Informe d’Avaluació dels Edificis a la Comunitat Valenciana (IEE.CV), un instrument preceptiu en la tramitació de les diferents línies d’ajudes a la rehabilitació i regeneració urbana.

L’Ajuntament de Gandia, a través de l’Oficina d’Habitatge i Regeneració Urbana, conscient de la importància d’este instrument, ha configurat unes ajudes dirigides a subvencionar el cost de l’elaboració dels Informes d’Avaluació dels Edificis (IEEV.CV), que permeten contribuir a la conservació i el manteniment del parc immobiliari de la nostra ciutat, particularment d’aquells edificis amb 50 o més anys d’antiguitat, tractant d’evitar així que les edificacions existents acaben degradant-se.

Per mitjà d’esta nova iniciativa i amb l’objectiu d’aconseguir la correcta conservació del parc immobiliari a Gandia, s’ha constituït una partida anual per import de 15.000 euros en els pressupostos municipals que permetrà sufragar les despeses ocasionades pel pagament als tècnics dels honoraris previstos per a procedir a l’elaboració de l’Informe d’Avaluació de l’Edificació.

La concessió d’estes ajudes, que té caràcter de subvenció, s’ajustarà a l’import anual del pressupost aprovat per l’ajuntament, i s’atorgarà fins que s’esgote esta partida pressupostària, si bé el consistori en compliment dels requisits legals aplicables en matèria d’execució pressupostària, en el seu cas, podrà acordar la seua ampliació, prèvia tramitació del corresponent expedient.

Podran ser beneficiàries d’estes ajudes les comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris o persones propietàries úniques d’edificis de caràcter predominantment residencial. Estes edificacions hauran de tindre una antiguitat superior a 50 anys o, en el seu cas, edificis finalitzats abans de 1996. Se subvencionaran els informes d’Avaluació dels Edificis emesos des de l’1 de gener de 2021 fins a la data de finalització del termini establert per a la presentació de sol·licituds, i en tot cas, fins a esgotar la consignació pressupostària.

Les persones interessades poden obtindre més informació enviant un email a habitatge@gandia.org o telefonant al 96 295 96 88 de 9 a 14 hores de dilluns a divendres.