La Fundació Palau Ducal de Gandia sol·licita al Ministeri de Foment l’1,5% Cultural per a construir un cos d’accessos que permeta habilitar la tercera planta com a contenidor cultural

Gandia, 9 de juliol de 2018.- El Palau Ducal de Gandia és un edifici declarat Bé d’Interés Cultural des de 1964, un dels monuments històrics més importants de la ciutat i un dels principals bastions de la família Borja al territori valencià, el qual ha de continuar mamprenent intervencions de millora. La Fundació Palau Ducal dels Borja (conformada per la Companyia de Jesús, la Conselleria de Cultura, l’Ajuntament de Gandia, la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València) ha sol·licitat al Ministeri de Foment la seua adhesió al Programa 1,5% Cultural, a través del qual el Ministeri aporta ajudes econòmiques del seu pressupost per a la conservació o l’enriquiment del patrimoni històric. Este percentatge es tradueix en 819.107 euros. L’Estat assumiria 573.375 euros (70%) i la Fundació, 245.732 euros (30%).

El projecte presentat porta el títol “Nou cos d’accessos al Palau Ducal dels Borja de Gandia’. Planteja una moderna construcció perfectament integrada en el conjunt monumental amb 5 plantes, corresponents als nivells de l’edifici històric, entre la porta de l’església i el pati del col·legi (carrer Pares Jesuïtes). Albergarà una escala d’accés al Palau i una connexió a la planta tercera, amb la inclusió d’un ascensor.

La intervenció comprén l’habilitació de la planta tercera com a un gran contenidor cultural, la qual cosa suposa un increment notable dels espais disponibles de l’edifici. En esta planta s’ha realitzat una restauració en els últims temps, però per a la seua posada en ús és necessària la creació d’este cos de comunicació que permeta la seua accessibilitat. A més, es revitalitzarà i s’embellirà l’entorn urbà.

Actualment, este espai de l’extrem nord-est de l’edifici en el qual s’actuarà, presenta una zona inacabada amb importants problemes d’estabilitat i forma, segons la Memòria Tècnica que s’ha tramés al Ministeri.

La Fundació Palau Ducal dels Borja ha presentat esta candidatura després de la signatura d’un conveni de cessió de l’ús de l’espai que realitza la companyia dels Jesuïtes a favor d’aquesta Fundació per un termini de 50 anys. Un requisit per accedir a la subvenció era ser titular de l’espai o tindre un dret d’ús de l’espai per 50 anys, com a mínim.

L’alcaldessa de Gandia i responsable de la gestió turística, Diana Morant, ha manifestat que la intervenció que s’ha proposat al Ministeri “no sols és necessària per accedir als espais públics previstos en el Palau, sinó que és molt rellevant com a motor de generació d’activitat econòmica, cultural i social, per a la ciutat de Gandia i, en particular, per al sector turístic”.

Segons la memòria, esta actuació suposarà un impuls del turisme cultural i superació del model de turisme de sol i platja; la potenciació de l’àmplia oferta cultural oferida pel Palau Ducal i Gandia; i la contribució a la desestacionalització de la demanda turística i capacitat d’atracció d’un perfil de turista amb una capacitat de despeses superior i taxes d’estades més altes. Així mateix, la transcendència de l’espai va més enllà de l’àmbit local, gràcies a la integració d’este important recurs dins de l’itinerari historicoartístic La Ruta dels Borja, impulsada per la Generalitat, a través de l’Agència Valenciana del Turisme.

La Fundació Palau Ducal de Gandia es va constituir a l’any 2010 i a l’any següent es va aprovar un Pla Director que establia les intervencions i usos de l’edifici. “Este gran projecte que s’ha enviat al Ministeri, és la gran obra que faltava i que pràcticament remata les actuacions proposades en el Pla Director”.

Per últim, l’alcaldessa ha indicat la seua satisfacció pel fet que torne el programa de l’1,5% Cultural i ha expressat que si finalment es concediren les ajudes, s’aconseguiria resoldre una important reivindicació històrica del Palau, que va en benefici de tota la ciutat. “Hem tornat a apostar per una de les infraestructures amb més reclam de la ciutat, el Palau Ducal, que és l’edifici històric més visitat. Amb el projecte presentat, assolim un doble objectiu: resoldre l’accés a la tercera planta habilitant un nou espai cultural i millorem l’entorn urbà del Palau”.

El projecte compta amb una certificació d’adhesió de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport que acredita la seua qualitat tècnica, la idoneïtat de la intervenció proposada amb els criteris de conservació del patrimoni historicoartístic i el valor arquitectònic de la proposta, l’adaptació de la intervenció al seu entorn físic i l’adequació del cost de l’actuació.