La Junta de Govern aprova el Pla Estratègic Municipal de Subvencions per als anys 2022-2024

Dilluns passat la Junta de Govern va aprovar el Pla Estratègic Municipal de Subvencions per als exercicis de 2022-2024, donant compte així a la proposta formulada pel regidor d’Economia i Hisenda, Salvador Gregori.

La Llei General de Subvencions suposa un pas més en el procés de perfeccionament i racionalització del sistema econòmic. Un dels principis que regeix la Llei és el de la transparència que, juntament amb la varietat d’instruments que s’articulen en la llei, redunda de manera directa en un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública subvencional.

Esta Llei establix que els òrgans de les Administracions Públiques, amb caràcter previ, han de concretar en un Pla Estratègic de Subvencions els objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb l’atorgament de les subvencions, el termini necessari per a la seua consecució, els costos previsibles i les seues fonts de finançament.

Els plans estratègics contenen previsions per a un període de vigència de tres anys, llevat que siga convenient establir un pla estratègic de duració diferent. Per tant, és necessari que l’Ajuntament elabore un Pla Estratègic de Subvencions, que tindrà caràcter previ a la concessió de les mateixes i una duració plurianual.