L’Ajuntament aprova el primer Pla d’Igualtat per a les seues treballadores i treballadors

Gandia, 24 de juliol 2018.- La Vice-alcaldessa i regidora d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives, Lorena Milvaques, el regidor d’Administració, Modernització i Govern Obert, José Manuel Prieto i l’Agent d’Igualtat, Esther Vidal, han presentat aquest matí el primer Pla d’Igualtat per a les Treballadores i els Treballadors de l’Ajuntament de Gandia. El document és un punt de partida per a treballar i donar exemple a la ciutadania en matèria d’igualtat, en aquest camí de convertir la nostra ciutat en un espai feminista. Els principals objectius són: participació, sensibilització i formació en matèria d’igualtat del conjunt de treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Gandia. Presenta la diagnosi, que recull informació de l’organització, i un pla d’acció que marca els objectius i les accions a portar a terme durant la seua implementació.

“La desigualtat entre dones i homes és una xacra provinent del passat que continua instaurada, en l’actualitat, en tots els àmbits de la societat. Fa anys que els poders públics lluitem per eradicar aquesta desigualtat i, de fet, la igualtat formal és una fita assolida en el nostre país. No obstant això, les discriminacions indirectes continuen presents en el nostre entorn i com administració pública tenim la responsabilitat legal, social i moral d’emprendre les mesures necessàries per corregir totes aquestes desigualtats. Per això, des de l’inici d’esta  legislatura el govern de Gandia  va acceptar el repte de treballar per garantir a la nostra societat un futur on la igualtat entre dones i homes fora  possible. En eixe sentit, diverses han estat les accions i projectes que s’han anat desenvolupat: Enfortiment  de Àrea  d’Igualtat amb totes les accions de prevenció, sensibilització i formació envers la igualtat de gènere que s’han anat realitzant al llarg d’aquests anys així com l’elaboració de les diferents campanyes  de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe i l’assetjament psicològic d’ entre altres. S’ha creat la Mesa del Protocol contra la violència masclista o la coordinació periòdica amb els centres educatius”, ha assegurat Milvaques, qui ha agraït el treball, la implicació i l’esforç de totes aquelles persones que han contribuït a l’elaboració del Pla intern d’Igualtat de l’Ajuntament de Gandia  i que han posat de manifest el compromís polític i tècnic envers la seva implementació i seguiment: a les forces sindicals pel treball en la Comissió tècnica del Pla d’Igualtat, i pel consens en la Mesa General de Negociació, a l’àrea de Recursos Humans, àrea d’Igualtat, a Esther Vidal i a tots els departaments municipals. “També manifestem la nostra ferma voluntat de continuar treballant i desenvolupant noves accions que facen possible la igualtat d’oportunitats entre dones i homes”.

A la completa diagnosi del pla, on han participat tots els departaments municipals, s’acompanya una sèrie de propostes per incidir en la igualtat real i efectiva de la totalitat dels treballadors públics. “Cap a eixe objectiu volem caminar: mesures de selecció no discriminatòries, més dones en llocs de responsabilitat i en sectors on l’ocupació femenina siga menor, formació i sensibilització en igualtat, mesures correctores en els departaments on la desigualtat entre sexes siga major, programes de sensibilització, comunicació equitativa, prevenció de l’assetjament sexual, formació en salut”, ha destacat Prieto.

Per a començar a fer realitat les mesures i avaluar el compliment, es crea la Comissió tècnica d’Igualtat, que integraran permanentment les dues àrees del Govern, tècnics de Personal i d’Igualtat, i forces sindicals. “Volem seguir fent més en matèria de RRHH, i fent valdre que han estat les polítiques de recursos humans el mirall dels valors d’este Govern: era possible tornar a parlar de mèrit, capacitat, equitat, igualtat, publicitat i concurrència, i també de fer més amb menys recursos per a tots els col·lectius de la casa. Ara, a més, també amb una visió de gènere i igualitària. Ens situarem entre els Ajuntaments més avançats en matèria de recursos humans. Més places, més processos de selecció  i de provisió, més promocions internes”.

 

El Pla d’Igualtat Intern

Tot i que la situació ha anat canviant els darrers anys i, actualment, alguns dels principals llocs de responsabilitat municipal de l’Ajuntament, tant polític com tècnic, l’ocupen dones: Alcaldia, Vice-Alcaldia, Secretaria General, Tresoreria, Assessoria Jurídica… Encara, dels vora 500 treballadors i treballadores de l’administració, el 50% de la plantilla femenina és nivell 18 o auxiliar administratiu, front a un 20% dels homes.

La igualtat entre dones i homes és un principi fonamental i eliminar aquestes desigualtats és un objectiu integrat dins de les nostres lleis estatals i dins de la Unió Europea. No obstant això, segons les dades del Global Gender Gap, del Fòrum Econòmic Mundial, encara hauran de passar 216 anys per a acabar amb la bretxa econòmica entre dones i homes. La bretxa de gènere és la diferència entre dones i homes que es reflecteix en els assoliments o actituds socials, polítics, intel·lectuals, culturals o econòmics.

“Per aquest motiu, el Pla d’Igualtat ens obliga a repensar les estructures del funcionariat. A través d’un diagnòstic previ hem analitzat totes les àrees que componen l’Ajuntament, estudiant la mitja d’edat, els percentatges de dones i homes que ocupen els diferents nivells de l’Administració, les diferències salarials i jeràrquiques, etc. Així  com també hem estudiat els cursos de formació per al funcionariat, les principals demandes i necessitats que presenten”, ha explicat Vidal. 

Amb totes aquestes dades obtingudes del diagnòstic, s’ha dissenyat una sèrie d’accions, emmarcades en 9 àrees específiques, que corresponen a les diferents necessitats detectades dins de l’Ajuntament, com són la conciliació familiar, personal i laboral, la promoció d’un llenguatge no sexista i una imatge de l’Administració pública no estereotipada, la lluita contra la violència de gènere, o remoure les desigualtats en les retribucions. Destaquen  un dels principals punts d’aquest Pla, com és la formació per al funcionariat, ja que aposten per la instrucció en igualtat i amb perspectiva de gènere com a camí per al canvi social cap a la igualtat i la equitat. D’altra banda, un altra de les accions més importants que posaran en marxa és l’elaboració i execució d’un Protocol d’actuació davant els casos d’Assetjament sexual o per raó de sexe.

Per últim, per a poder fer realitat aquest Pla d’Igualtat, es treballarà junt amb la Comissió d’Igualtat, integrada tant per alguns membres del personal de la Plantilla, com per les delegades dels sindicats amb representació a l’Ajuntament, encarregats d’impulsar, assessorar i arreplegar les diferents propostes en matèria d’igualtat. “Conjuntament amb la Comissió d’Igualtat fomentarem el principi d’igualtat i posarem en marxa les diferents accions del Pla, que entrarà en vigor aquest mes, amb una vigència de quatre anys”.

Els criteris mínims i imprescindibles que caldrà complir, segons l’Agent d’Igualtat de l’Ajuntament, són els següents:

  1. Garantir el compromís de totes les àrees en la igualtat de gènere, com a principi ètic i polític.
  2. Treballar de forma transversal la implantació de la igualtat. Mainstreaning.
  3. Conèixer, a través d’un diagnòstic, quina és la situació en la que es troben els treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Gandia. Ampliar-lo cada any.
  4. Aplicació d’un llenguatge no sexista en tots els departaments i mitjans oficials de l’Ajuntament de Gandia.
  5. Donar impuls a les dinàmiques de canvi necessàries per a corregir les situacions de desigualtat que es detecten.